CZ EN

BBP

Kde nás můžete vidět, kde budeme prezentovat naše knihy:
14. a 15. řijna 2016
Knižní veletrh Havlíčkův Brod

Právní stanovisko

Právní stanovisko Birmingham Books Publishing Ltd.

 

1. - Právní nárok
a) Na využívání stránek Birmingham Books Publishing Ltd. ze strany návštěvníků neexistuje žádný právní nárok.

2. - Vlastnictví
a) Tyto webové stránky vlastní, provozuje a udržuje Birmingham Books Publishing Ltd..
b) Tyto stránky byly vytvořeny za účelem, aby vám poskytovaly informace, zábavu a komunikaci. Na tyto stránky a všechny pozorovatelné složky těchto stránek, má Birmingham Books Publishing Ltd. autorská práva.

3. - Práva autorská a průmyslové vlastnictví
a) Birmingham Books Publishing Ltd. neodpovídá za porušení autorského práva u dodaných rukopisů, případně příloh k dodaným rukopisům. Za porušení těchto práv zodpovídá zadavatel, tedy autor, nebo osoba, která za autora poslala rukopis společnosti Birmingham Books Publishing Ltd. ke zpracování.
b) Zadavatel zprošťuje Birmingham Books Publishing Ltd. veškerých vznesených požadavků na odškodnění, pokud porušení autorského práva nebo práva průmyslového vlastnictví bylo založeno na zveřejnění obsahu, který pocházel od zadavatele.

4. - Žádná nabídka či způsob naléhání
a) Společnost Birmingham Books Publishing Ltd. vynaložila velké úsilí, aby informace obsažené na této webové stránce byly přesné a aktuální.  
b) Informace poskytované na webové stránce Birmingham Books Publishing Ltd. nepředstavují žádné naléhání k nákupu u společnosti Birmingham Books Publishing Ltd.. Rozhodnutí zda nakoupit, nebo ne, je plně ponecháno na zákaznících a návštěvnících webových stránek společnosti Birmingham books Publishing Ltd..

5. - Omezení týkající se používání
a) Tyto webové stránky jsou k dispozici pouze pro vaše osobní použití. Nesmíte žádným způsobem kopírovat, reprodukovat, znovu publikovat, vyvěšovat, šířit, posílat ani pozměňovat celé tyto stránky ani jejich jakoukoliv část.
b) Žádná část této stránky nesmí být reprodukována nebo převedena nebo uchovávána na jiné webové stránce nebo jiné formě elektronického systému.
c) Jakákoliv jejich reprodukce přenos a další užití je přísně zakázáno. Žádosti o povolení pořízení kopie informací obsažených na této webové stránce adresujte společnosti Birmingham Books Publishing Ltd..

6. - Omezení odpovědnosti
a) Birmingham Books Publishing Ltd. neponese odpovědnost za škody jakéhokoli druhu, včetně mimo jiné zvláštních nebo následných škod, vzniklé z vašeho používání nebo spoléhání se na tyto webové stránky nebo na jejich obsah.
b) Birmingham Books Publishing Ltd. vyvíjí přiměřené úsilí na aktualizaci této webové stránky, nicméně nemá žádnou povinnost aktualizovat tyto webové stránky nebo jejich obsah a Birmingham Books Publishing Ltd. neponese žádnou odpovědnost za jakékoli neprovedení aktualizace těchto informací.

7. - Odmítnutí záruk
a) Birmingham Books Publishing Ltd. nečiní žádná prohlášení, ani neposkytuje žádné záruky ohledně přesnosti, spolehlivosti nebo úplnosti obsahu těchto webových stránek. V rozsahu dovolených zákonem Birmingham Books Publishing Ltd. odmítá všechny záruky.
b) Birmingham Books Publishing Ltd. neodpovídá za aktuálnost, pravdivost či úplnost webové stránky.
c) Informace na těchto webových stránkách mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo strojopisné chyby.
d) Birmingham Books Publishing Ltd. má právo nikoliv povinnost, podle vlastního uvážení, provést změny a aktualizaci libovolných informací obsažených na těchto webových stránkách a to bez předchozího upozornění.
e) Jazykové verze této webové stránky mohou být pro různé země a různé jazyky odlišné. Je to dáno specifikací dle dané země a jazyku.

8. - Reklama
a) Webové stránky Birmingham Books Publishing Ltd. obsahují reklamní plochy, které jsou integrovány s naším reklamním partnerem. Velikost, formu, barvu, rozlišení, uspořádání webové stránky a umístění inzerce na stránkách ustanovuje výlučně Birmingham Books Publishing Ltd. a reklamní partner Birmingham Books Publishing Ltd..
b) Birmingham Books Publishing Ltd. si také vyhrazuje právo změnit umístění zveřejněné inzerce, je-li to v zájmu přehlednosti a jasnosti webové stránky.

9. - Není povolen následující obsah v autorských dílech:
a) Birmingham Books Publishing Ltd. si vyhrazuje právo zamítnout  vytvoření publikace, knihy, nebo jakéhokoliv jiného produktu, který by měl jakoukoliv spojitost s Birmingham Books Publishing Ltd., jež odporují platnému právu.
b) Birmingham Books Publishing Ltd. si zakazuje posílat na svoji adresu, email, nebo emaily svých pracovníků, jakékoliv nezákonné, výhružné, urážlivé, hanobící, obscénní, skandální, pobuřující, pornografické nebo znevažující materiály. Nebo jakýkoliv materiál, který by mohl vyzývat k takovému chování, jež by mohlo být považováno za kriminální čin, nebo být jinak protiprávní.
c) V takovém případě mohou být tito zadavatelé trvale vyloučeni z používání služeb Birmingham Books Publishing Ltd.
d) Birmingham Books Publishing Ltd. bude plně spolupracovat, s kterýmkoliv právo prosazující orgánem nebo na základě soudního příkazu nařizujícím nebo požadujícím po Birmingham Books Publishing Ltd. odhalit, nebo pomoci identifikovat, případně lokalizovat libovolnou osobu, nebo osoby, posílající materiály nebo informace takovéto povahy.

10. - Odkazy na jiné webové stránky
a) Tato webová stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které nejsou spravovány Birmingham Books Publishing Ltd..  Informace o výrobcích a službách jsou výhradní odpovědností každého jednotlivého prodejce. Vaše propojení z této webové stránky na jinou webovou stránku se děje na vaše vlastní nebezpečí.
b) Birmingham Books Publishing Ltd. není tedy dále odpovědná za ochranu soukromí či jiné praktiky webových stránek třetích stran. Návštěvník používá tyto informace na svojí vlastní zodpovědnost.

11. - Napadení virem, ztráta dat
a) Birmingham Books Publishing Ltd. nepřijímá žádnou odpovědnost a nebude odpovědná za jakékoliv škody vzniklé z napadení vašeho počítače virem poškozujícím počítačové vybavení, software, data nebo jiné příslušenství na základě přístupu, užívání a prohledávání těchto stránek nebo jiných propojených stránek nebo internetu obecně.

12. - Záruka dostupnosti webových stránek
a) Dostupnost a kvalita stránek Birmingham Books Publishing Ltd. závisí na příslušných technických možnostech. Není poskytována žádná záruka dostupnosti.

13. – Bezpečnost
a) Pokud kdokoliv nebude dodržovat podmínky pro užití těchto a následných stránek Birmingham Books Publishing Ltd.,  dopouští se protiprávního jednání a bude vůči němu uplatněno právo jurisdikce Velké Británie, kam Birmingham Books Publishing Ltd. územně přináleží.
b) Birmingham Books Publishing Ltd. přistupuje k bezpecnosti či zneužití informací skutečně vážně, toto ustanovení o bezpečnosti se vztahuje na všechny účastníky, návštěvníky a kohokoliv jiného, kdo bude neoprávněně manipulovat s webovou stránkou Birmingham Books Publishing Ltd. či jejích jakoukoliv části.
c) Toto ustanovení se vztahuje i na v jiných státech nezletilé, protože zde ve Velké Británii, kam Birmingham Books Publishing Ltd. územně přináleží, platí: »Dost staré na zločin, dost staré na trest.«

14. - Výhrada práv
a) Birmingham Books Publishing Ltd. si vyhrazuje právo kdykoliv modifikovat, změnit, doplňovat nebo stáhnout tyto podmínky použití, nebo jejich část.

15. - Souhlas
a) Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami, nepoužívejte tyto webové stránky. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s podmínkami Birmingham Books Publishing Ltd. a při jejich porušení jste si vědomí právních následků.

16. - Odpovědnost za způsobené škody
a) Birmingham Books Publishing Ltd. vynakládá značné prostředky na monitorování webových stránek s obdobným obsahem, nebo stejnou činnosti podnikání. Proto důrazně varuje kohokoliv, kdo by jakýmkoliv způsobem zneužil, webové stránky společnosti Birmingham Books Publishing Ltd., a nebo zneužil jméno či obchodní značku Birmingham Books Publishing Ltd..
b) Jakákoliv neoprávněná manipulace s jakoukoliv části či celou webovou stránkou Birmingham Books Publishing Ltd. bude mít za následek to, že s původcem takovéto manipulace bude zahájeno řízení dle příslušného práva, a po původci takovéto manipulace bude uplatněna náhrada škody v plné míře.

17. - Rozhodné právo a jurisdikce
a) Birmingham Books Publishing Ltd. tyto webové stránky provozuje a kontroluje z různých míst ve Velké Británii. A jako takové jsou informace obsažené na této stránce tímto považovány za poskytnuté ve Velké Británii, a řídí se zákony Velké Británie, a jim také podléhají, a vy se v nejvyšší míře povolené zákonem podřizujete výhradní jurisdikci soudu Velké Británie.

Václav Řehák
ředitel Birmingham Books Publishing Ltd.